english | e-mail | spis stron
Strona główna

Aktualności:

Walny XIV Zjazd PTN
Data dodania: czwartek, 13 lipca 2017, autor: PTN

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w dniu 27 maja 2017 r. w siedzibie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie na Żeraniu obradował kolejny XIV Walny Zjazd PTN. Tym razem Zjazd zgromadził tylko 26 członków Towarzystwa, ale jak stwierdzono wynikało to może z niefortunnej daty zjazdu przypadającej na ostatnią sobotę maja i krótkim odstępem od poprzedniego Zjazdu Jubileuszowego okazji 25-lecia powstania PTN, który odbył się zaledwie rok temu, w czerwcu 2016 r.

Po zrealizowaniu wszystkich procedur formalnych udzielono głosu przybyłym gościom Zjazdu, którymi byli: prof. Andrzej G. Chmielewski - dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie PTN ma swą siedzibę, dr Ernest Staroń - przedstawiciel Prezesa PAA Andrzeja Przybycina, prof. Andrzej Gałkowski - dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej, dr Sylwester Sommer - w imieniu Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, dr Krzysztof Rzymowski - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia SEREN oraz odczytano list Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Następnie Pani Prezes, prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz przedstawiła sprawozdania Zarządu Głównego obejmujące lata 2014-2017. Dopiero w takim zestawieniu widać w ilu działaniach uczestniczyło nasze Towarzystwo w tym trzyletnim okresie. By wymienić w telegraficznym skrócie (bez zachowania chronologii czasowej): Zjazd Jubileuszowy, konferencje: Mądralin-2015 i NUTECH-2014, II-gi Kongres Elektryki Polskiej z sesją "Energetyka Jądrowa w Polsce", konferencja Europejskiego Towarzystwa Nuklearnego (ENC-2016), wspólne akcje z siostrzanymi towarzystwami z Francji i Ukrainy, współpraca z innymi organizacjami krajowymi jak SEP, Women in Nuclear (WiN), Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, liczne seminaria (prof. Sue Machi z Japonii), coroczne konkursy na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie z dziedziny szeroko pojętej atomistyki, wydawanie Postępów Techniki Jądrowej i Biuletynu Nukleonicznego. Sprawozdanie to uzupełnione zostało informacjami o działaniach dwóch Sekcji: Zastosowań Technik Jądrowych (dr Bożena Sartowska) i Energetyki Jądrowej (dr Andrzej Mikulski), Komitetu Publikacji i Informacji PTN (dr Marek Rabiński) oraz Forum Młodych (mgr Dorota Gajda).

W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono następujące zagadnienia:
 1. niska frekwencja na właśnie odbywającym się Walnym Zjeździe Towarzystwa,
 2. słaba ściągalność składek członkowskich,
 3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawierało dokładnych informacji o sytuacji finansowej Towarzystwa (w odpowiedzi stwierdzono, że każdy członek ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi przygotowanymi na koniec każdego roku),
 4. znacznych rezerw finansowych (wyjaśniono, że zgromadzone rezerwy wiążą się z zobowiązaniami wydawniczymi jak raport o energetyce jądrowej w Polsce i wydanie zebranych prac prof. Z. P. Zagórskiego, które niestety nie zostały zrealizowane),
 5. faktycznej liczby członków (przyjęto, że jest 50 aktywnych członków, za których płacone są składki do Europejskiego Towarzystwo Nuklearnego) oraz liczna rzesza sympatyków, którzy niestety nie płacą składek,
 6. potrzeby włączenia się PTN w obchody różnych uroczystości jak: 100-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i podobne w przyszłości,
 7. utrzymania aktywności na polu popularyzacji wiedzy z dziedziny atomistyki i energetyki jądrowej jak: nowa strona internetowa, regularna publikacja Biuletynu Nukleonicznego, włączenia się w przygotowywaną systematyczną publikację dodatku do dziennika Rzeczpospolita pt. "Biznes i Energia",
 8. współpracy z organizacjami o podobnych celach statutowych jak: Stowarzyszenie SEREN, Ruch Obywatelski na Rzecz Energetyki Jądrowej, Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim.
Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały o ustanowieniu medalu pamiątkowego PTN im. P. Urbańskiego, wieloletniego wiceprezesa PTN, który był inicjatorem krajowych, a po latach przekształconych w międzynarodowe konferencji NUTECH oraz przez wiele lat przewodniczył komisji konkursowej nagród PTN za prace dyplomowe. Stanowi to realizację wniosku z poprzedniego Zjazdu.

Inny nurt dyskusji na Zjeździe, w trakcie prowadzenia wyborów do władz Towarzystwa i później, dotyczył ogólnych spraw przyszłości energetyki w Polsce, a w tym kontekście:
 1. postulowano by zostały opracowane cele strategicznych (umownie co będzie za 50 lat) i taktyczne (co trzeba zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat) dla krajowej energetyki,
 2. stwierdzono potrzebę dokonania oceny technicznej bloków energetycznych (głównie o mocy 200 MW), które nadają się do rewitalizacji,
 3. skonstatowano fakt utraty atrakcyjności pracy w energetyce jądrowej dla młodych ludzi po uzyskaniu wyższego wykształcenia w tej dziedzinie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych (perspektywa uruchomienia elektrowni jądrowej odsunęła się z roku 2024 do lat 2028/29 od czasu rozpoczęcia prac na szczeblu rządowym w 2009 r.),
 4. wywarcia nacisku na czynniki rządowe poprzez organizacje pozarządowe, jak list czterech prezesów w poprzednich latach, liczne wizyty dyrektorów NCBJ, IChTJ i IFPiML w różnych ministerstwach w sprawie programów naukowych po zakończeniu realizacji programu "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" realizowanego przez NCBR w 2014 roku.
Zjazd zakończył się wyborami władz na kolejną kadencję w latach 2017-2020. Prezesem została ponownie Pani prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz, a w skład Zarządu zostali wybrani: Andrzej G. Chmielewski, Kazimierz Duzinkiewicz, Paweł Gajda, Wojciech Głuszewski, Wiesław Gorączko, Andrzej Mikulski, Marek Rabiński, Krzysztof Rzymowski, Jan Składzień, Nikołaj Uzunow i Zbigniew Zimek. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie Adam Hryczuk, Stanisław Latek i Bożena Sartowska, a Sąd Koleżeński w składzie: Tomasz Jackowski, Marek Jeżabek, Jerzy Niewodniczański i Lech Waliś. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników na obiad i wzięcia udziału w spotkaniu koleżeńskim.

W drugiej części Zjazdu zaplanowana została konferencja naukowa pt. "POLSKA NUKLEONIKA W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU", a w niej przewidziano wystąpienie dr. Józefa Sobolewskiego, Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii pt. "Program energetyki jądrowej w Polsce: stan realizacji i przyszłe kierunki" oraz trzy wystąpienia laureatów konkursów PTN na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie (tę cześć konferencji prowadził prof. dr hab. Jan Składzień):
 1. Dr inż. Marcin Brykała, laureat nagrody PTN w roku 2014, Synteza ziaren ditlenku uranu dotowanych wybranymi pierwiastkami przy zastosowaniu kompleksowej metody zol-żel (CSGP)
 2. Mgr Iwona Słonecka (Pacyniak), laureatka nagrody PTN w roku 2015, Biologiczna ocena dawek mieszanego promieniowania jonizującego z zastosowaniem metod statystyki bayesowskiej
 3. Mgr inż. Piotr Walczak, laureat nagrody PTN w roku 2016, Budowa systemu akwizycji danych pomiarowych na potrzeby eksperymentu Maestro SL przeprowadzonego w reaktorze mocy zerowej MINERVE.
Jak można było się spodziewać, największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr Sobolewskiego, który mówił o chaosie panującym w latach 2009-2015, kiedy każdy prezes PGE chciał budować inny reaktor. Ostatecznie Rada Ministrów w październiku 2016 r. zaakceptowała nowe podejście. Nowy harmonogram i sposób finansowania (opcje finansowe) mają być gotowe w tym roku. Obecnie jedyną przeszkodą jest brak decyzji politycznej by można było rozpocząć proces przetargowy. Przewiduje się, że przygotowanie administracyjne i proces budowy mogą trwać po pięć lat, zatem uruchomienie pierwszego bloku może nastąpić na przełomie lat 2028/29. Prelegent mówił o kosztach budowy elektrowni jądrowej, które mogą wynosić ok. 3,1 mld euro za blok o mocy 1000 MW według Koreańczyków (inni dostawcy szacują koszty na poziomie ok.5 mld euro za tę samą moc), zatem elektrowni jądrowa nie jest ekstremalnie droga. Równolegle Ministerstwo jest zaangażowane w ocenę projektu reaktora wysokotemperaturowego (HTR), jako podjęcie nowych działań badawczych i perspektywicznych dla rozwoju nauki w Polsce. Na zakończenie wspomniano o pracach nad nową koncepcją organizacji instytucji naukowo-badawczych związanych z badaniami jądrowymi w Polsce.

Przedstawienie nagrodzonych prac w konkursie PTN wykracza już poza ramy tego omówienia i każda z nich nadaje się na osobny artykuł w PTJ.

Opracował Andrzej Mikulski, PTN

Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego 2017
Data dodania: piątek, 28 kwietnia 2017, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, technicznymi aspektami, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.).

Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w trakcie inauguracji roku akademickiego 2017/2018. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 1 sierpnia 2017 roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej:
 • streszczenia pracy,
 • egzemplarza pracy,
 • recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
 • dokument potwierdzający obronienie pracy
W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2016/2017.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski (przewodniczący), dr inż. Krzysztof Fornalski (PGE EJ 1 Sp. z o.o.), prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski, prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański, prof. dr hab. Jan Składzień, prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska, dr inż. Nikołaj Uzunow, dr inż. Wojciech Głuszewski oraz dr inż. Bożena Sartowska (koordynator).

Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: b.sartowska@ichtj.waw.pl, ptn@ichtj.waw.pl, tel. 22 504 11 12, 22 504 12 88, fax. 22 504 13 13<Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Data dodania: czwartek, 12 maja 2016, autor: PTN

W imieniu Grażyny Zakrzewskiej-Kołtuniewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, uprzejmie zapraszamy na Jubileuszowy Zjazd z okazji 25-lecia powstania PTN, który odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2016 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 21/25 od godz. 10.00.

Ramowy program Zjazdu podany jest w załączniku.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe, na które oczekujemy do czwartku 19 maja 2016 roku drogą mailową (ptn@ichtj.waw.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 22 504 12 88. Udział w Jubileuszowym Zjeździe jest bezpłatny.Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Data dodania: wtorek, 10 maja 2016, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.).

>Pragniemy podkreślić, że do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 1 sierpnia 2016 roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej:
- recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
- oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
- dokument potwierdzający obronienie pracy.

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2015/2016.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski, prof. Jan Skladzień, dr Nikołaj Uzunow oraz prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska.

Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp. o.o.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: b.sartowska@ichtj.waw.pl, tel. +48 22 504 11 12, +48 22 504 12 88, fax. +48 22 504 13 13Konferencja Mądralin 2015
Data dodania: środa, 23 września 2015, autor: PTN, aktualizacja: sobota, 14 listopada 2015

KONFERENCJA MADRALIN-2015

WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROWNI JADROWEJ W POLSCE


Wspólna konferencja naukowo-techniczna Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (PTN) i Francuskiego Stowarzyszenia Energii Jądrowej (SFEN)

Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, sala „Pod Kopułą”
(wejście od ul. Wspólnej, na tyłach gmachu Ministerstwa przy Placu Trzech Krzyży)


Celem konferencji jest przedstawienie wybranych aspektów bezpiecznego projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce, tak jak są one postrzegane w 2015 r. Konferencja nawiązuje do trzech poprzednich spotkań z cyklu "Mądralin", które odbyły się w 2000, 2011 i 2013 roku. Tym razem organizowana jest ona wspólnie z Francuskim Stowarzyszeniem Energii Jądrowej (SFEN), które przedstawi aktualną sytuację energetyki jądrowej we Francji z pozycji organizacji pozarządowej.

W dniu 30 października zakończono przyjmowanie zgłoszeń referatów i posterów, otrzymane streszczenia przedstawiono Komitetowi Programowemu, który dokonał wyboru prezentacji w sesji "Nauka dla EJ w Polsce" w przypadku gdy autorzy wcześniej nie zdecydowali o prezentacji w sesji posterowej.

Szczegółowy program podany jest poniżej, a jednocześnie osobna informacja jest wysyłana do autorów drogą mailową.

Każdy z uczestników otrzyma wydrukowane streszczenia wszystkich wystąpień, które dotarły do organizatorów w przewidzianym terminie.

W czasie konferencji zapewniamy tłumaczenie wystąpienia autorów zagranicznych na język polski.

Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo, w razie konieczności, dokonania niezbędnych zmian w programie, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.ptn.nuclear.pl.

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień: 24 listopada 2015 r. (wtorek)

9.00 - 10.00 Rejestracja i kawa powitalna

10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji

- Prezes PTN - Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
- Prezes SFEN - Christophe Béhar

11:15 - 13:00 Sesja plenarna (cz.I)
prowadzenie: Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz, Christophe Béhar

10:20-10:40 - Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - Zbigniew Kubacki (Ministerstwo Gospodarki, DEJ)
10:45-11:05 - Program CEA współpracy z instytucjami w Polsce, Christophe Béhar, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Francuski Komisariat Energii Jądrowej (CEA)
11:10-11:30 - Rola Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej - Maciej Jurkowski (Państwowa Agencja Atomistyki)
11:35-11:55 - Stan przygotowania i realizacji projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - Tomasz Kwiatkowski (PGE EJ1)
12:00:12:20 - Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - strategiczny projekt badawczy - dr Małgorzata Świderska (NCBR)
12:25-12:45 - Projekty badawcze i programy rozwoju kadry naukowo-badawczej dla energetyki jądrowej w kraju - dr Andrzej Kurkiewicz (Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

13:00 - 14:00 Przerwa na lunch

14:00 - 15:00 Panel dyskusyjny
- Przygotowania organizacji wsparcia technicznego (TSO) - prowadzenie prof. Andrzej Chmielewski (IChTJ) i przedstawiciel IRSN
- Przygotowania do budowy organizacji wsparcia technicznego dla energetyki jądrowej w Polsce
- Organizacja i działania TSO we Francji - Marc-Gerard Albert, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, IRSN
Uczestnicy: Daniel Nyisztor (Hungarian Atomic Energy Authority), Tomasz Jackowski (NCBJ), Paweł Krajewski (CLOR), Sylwester Sommer (IChTJ)

15:00 - 16:00 Sesja plenarna (cz.II)

prowadzenie: Marc-Gerard Albert (IRSN) i Mariusz Dąbrowski (NCBJ)
15.00-15.20 - Energetyka jądrowa dla zmian klimatu: kontrola emisji dwutlenku węgla - Valerie Faudon (SFEN)
15.20-15.40 – Doświadczenia i program rozwoju EDF w wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych - Michael Debes (EDF)
15.40-16.00 – Pierwsza EJ w Polsce: wyzwania i możliwości dla sektora przemysłowego – Jean-Andre Barbosa (AREVA)

16:00 - 16:20 Przerwa kawowa

16.20 - 17.50 Nauka dla EJ w Polsce - (cz. I)
(podano tylko nazwiska osób prezentujących) prowadzenie: Kazimierz Duzinkiewicz (PG)
16.20-16.30 - Krzysztof Derewnicki: Budowa nowych elektrowni jądrowych - planowanie likwidacji
16.35-16.45 - Monika Adamczyk: Bezpieczeństwo komputerowe w obiektach nuklearnych
16.50-17.00 - Paweł Krajewski i in.: Przegląd głównych wyników systemu "SPREY" wspierania perspektywicznych wymagań rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
17:05-17.15 - Agnieszka Boettcher i in.: Charakterystyki procesu recyklingu wypalonego paliwa jądrowego w reaktorach na neutronach prędkich
17.20-17.30 - Konrad Czerski i in.: Dual Fast Reactor - nowa koncepcja wysokowydajnego szybkiego reaktora jądrowego
17.35-17.45 - Stefan Taczanowski: Synergia: energia jądrowa - węgiel dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

17:50 - 18:50 Sesja plakatowa

19:00 Wspólna kolacja


Drugi dzień: 25 listopada 2015 r. (środa)

9:00 - 10:00 Panel dyskusyjny
- współpraca naukowa Polski i Francji prowadzenie prof. Grzegorz Wrochna (NCBJ) i Yves Fanjas, Dyrektor International Institute of Nuclear Energy (I2EN)
- Polsko-francuska współpraca naukowa dla wsparcia rozwoju energetyki jądrowej - Yves Fajans, Dyrektor I2EN (International Institute of Nuclear Energy)
Uczestnicy: Łukasz Steczek (IChTJ), Piotr Mazgaj (ITC PW), Eleonora Skrzypek (NCBJ), Cyprian Mieszczyński (NCBJ)

10:00 - 10:30 Przerwa kawowa

10:30 - 13:00 Nauka dla EJ w Polsce - (cz. II)
prowadzenie: Zbigniew Zimek (IChTJ)

10.30-10.40 - Ernest Staroń: Wykorzystanie kodów obliczeniowych do analiz bezpieczeństwa-obiektów jądrowych
10.45-10.55 - Piotr Darnowski i in.: Analizy ciężkich awarii reaktorów jądrowych w projekcie SARWUT
11.00-11.10 - Piotr Mazgaj i in.: Analizy cieplno-przepływowe podczas awarii w reaktorach jądrowych w projekcie SARWUT. Wybrane zagadnienia z fizyki rdzenia reaktora jądrowego i analiz niepewności
11.15-11.25 - Krzysztof Fornalski i in.: Modelowanie wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie
11.30-11.40 - Katarzyna Iwińska i in. - Budowa platformy dla wzmocnienia badań społecznych związanych z energetyką jądrową w Europie środkowo-wschodniej
11.45-11.55 - Zbigniew Zimek i in.: Możliwości i ograniczenia urządzeń i strategii stosowanych przy usuwaniu wodoru uwalnianego w trakcie awarii reaktora
12.00-12.10 - Alicja Drelinkiewicz: Pasywne autokatalityczne rekombinatory wodoru: idea, wady i zalety
12.15-12.25 - Antoni Rożeń: Wpływ geometrii pasywnego autokatalitycznego rekombinatora wodoru o budowie płytowej na szybkość usuwania wodoru

13:00 - 14:00 Przerwa na lunch

14:00 - 15:30 Panel dyskusyjny
: Polski przemysł dla energetyki jądrowej - prowadzenie Adam Rozwadowski
Uczestnicy: Andrzej Sidło (Ministerstwo Gospodarki), prof. Roman Domański (Politechnika Warszawska), Marek Juszkiewicz (PGE EJ1), Jacek Faltynowicz (Elektrobudowa - Katowice)

15:30 - 16:00 Podsumowanie konferencji

Konferencja sponsorowana m.in. przez:
Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy © Stołeczne Biuro Turystyki - http://www.warsawtour.pl/

Kontakt z organizatorami:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel.: 22 504 1384, 22 504 1288 lub 22 504 1112, fax.: 22 504 1313
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, madralin2015@ichtj.waw.plNagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego przyznane
Data dodania: poniedziałek, 5 października 2015, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) rozstrzygnęło kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.). W konkursie wzięły udział prace obronione w latach 2014/2015.

O przyznaniu nagród zdecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

Kapituła w swojej ocenie wzięła pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody były oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych. Partnerem konkursu była PGE EJ 1 sp. o.o. oraz program edukacyjno-informacyjny świadomie o atomie.

WYNIKI KONKURSU
Prace doktorskie
II Nagroda. Dr inż. Mikołaj OETTINGEN, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Validation of fuel burnup modelling with MCB Monte Carlo system using destructive assay data from Ohi-2 PWR, Promotor: dr hab.inż. Jerzy CETNAR
III Nagroda. Dr inż. Magdalena ORSZULIK, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Modelowanie procesów rozprzestrzeniania się wybranych czynniko w obudowie bezpieczeństwa reaktora PWR po awarii LOCA. Promotor główny: prof. dr hab. inż. Jan SKŁADZIEŃ , promotor pomocniczy: dr inż. Adam FIC

Prace magisterskie
I Nagroda. Mgr inż. Iwona PACYNIAK, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, specjalność Fizyka medyczna, Bilogiczna ocena dawek mieszanego promieniowania jonizującego z zastosowaniem metod statystyki bayesowskiej. Pod kierunkiem: dr Marii KOWALSKIEJ oraz prof. dr hab. Jana PLUTY
III Nagroda. Mgr inż. Paulina BŁASZKIEWICZ, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Materiały na pojemniki i osłony przed promieniowaniem jonizującym. Promotor: dr inż. Wiesław GORĄCZKO
III Nagroda. Patryk STRĘCIWILK, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Evaluation of Performance of a New Modeling Tool to Monitoring Thermal Efficency in EDF's Nuclear Power Plant. Promotor: dr inż. Nikołaj UZUNOW

Prace licencjackie
I Nagroda. Gaweł MADEJOWSKI, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa, Weryfikacja poprawności modelu numerycznego reaktora MARIA w kodzie MCNP z wykorzystaniem aktywacyjnych pomiarów neutronowych. Pod kierunkiem: dr Rafała PROPKOPOWICZA (NCBJ) oraz dr Agnieszki KORGUL (WF UW).
III Nagroda. Monika SZOŁUCHA, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa, Charakterystyki neutronowe rdzenia reaktora MARIA. Analiza modelem dyfuzyjnym. Pod kierunkiem: dr Zuzanny MARCINKOWSKIEJ (NCBJ) oraz dr Agnieszki KORGUL (WF UW).

Nagrody (dyplom + przekaz pieniężny) zostały wręczone w trakcie inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Nagrody przekazali członkowie Zarządu Głównego PTN: prof. dr. hab. Andrzej G. Chmielewski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski), dr inż. Wiesław Goraczko (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska), dr inż. Zbigniew Zimek (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska), dr inż. Wojciech Głuszewski Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska). Uroczystość na Akademii Górniczo Hutniczej Krakowie odbędzie się 14 października w czasie Uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na Politechnice Śląskiej nagroda zostanie przekazana w czasie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej.Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Data dodania: środa, 1 lipca 2015, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ogłasza po raz kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.).

Pragniemy podkreślić, że do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.).

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 17 sierpnia 2015 roku zgłoszenia w postaci:
 • streszczenia pracy,
 • opinii opiekuna naukowego,
 • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
 • 1 egzemplarza pracy
W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2014/2015.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

Kapituła w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp. z o.o.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, tel. +48 22 504 12 88, +48 22 504 13 84, fax. +48 22 504 13 13PTJ na światowej Wystawie Jądrowej w Paryżu
Data dodania: sobota, 25 października 2014, autor: PTJ

W dniach 14-16 października 2014 r w centrum wystawowym Paris Le Bourget miała miejsce pierwsza na świecie wystawa jądrowa (WNE - World Nuclear Exhibition). Głównym celem wystawy (w niektórych polskich źródłach określano wydarzenie słowem "targi") było stworzenie profesjonalistom z branży nuklearnej możliwości wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, znalezienia nowych dostawców oraz rozwijania działalności eksportowej.Targi zorganizowane zostały z inicjatywy AIFEN - Francuskiego Stowarzyszenia Eksporterów Przemysłu Nuklearnego (Association des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire).

Wydarzenie określane jako "The leading event for the global nuclear energy sector" było rzeczywiście imponujące. Liczba wystawców sięgała 500, a liczba zwiedzających przekroczyła 7000, wśród których znajdowało się 50 ministrów, ambasadorów i prezesów wielkich korporacji. Na wystawie reprezentowane były 32 kraje.

Gerard Kottmann, prezydent WNE powiedział w jednym z wywiadów, że wydarzenie ma przede wszystkim charakter biznesowy. Aby ułatwić kontakty biznesowe na targach zorganizowano The Buyers` Club i Business Meetings.

Równolegle z wystawą miały miejsce liczne spotkania: panele dyskusyjne, sesje specjalne, workshopy. A oto tytuły niektórych dyskusji panelowych:
 • bezpieczne i sprawdzone technologie dla reaktorów i cyklu paliwowego,
 • technologie jutra,
 • likwidacja instalacji jądrowych,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • kadry dla EJ i ich szkolenie,
 • wykorzystanie technik jądrowych w medycynie.
Tak zwane sesje specjalne poświęcone były międzynarodowej współpracy w dziedzinie jądrowej, rozwojowi technologii jądrowych w energetyce, możliwościom przemysłu.

Jedynym formalnym wystawcą polskim był NCBJ, ale na targach można było też spotkać pracowników ICHTJ (prof. Andrzej Chmielewski), IFJ, (prof. Maciej Budzanowski), Ministerstwa Gospodarki i innych polskich instytucji, w tym PTN.

Na zaproszenie przedstawicielstwa targów WNE w Polsce - firmy "Międzynarodowe Targi Francuskie", na targi zaproszony został przedstawiciel czasopisma wydawanego przez ICHTJ i PTN - Postępów Techniki Jądrowej (PTJ).

Organizatorzy umożliwili redakcji wystawienie i dystrybucję na targach stu egzemplarzy PTJ, które choć wydawane po polsku, wraz z dołączoną ulotką rozeszły się całkowicie. Reprezentujący redakcję PTJ Stanisław Latek zwiedził targi, uczestniczył w blisko 10-ciu spotkaniach seminaryjnych, odbył rozmowy z niektórymi z wystawców, a w szczególności z p. Valérie Faudon, dyrektor generalną Francuskiego Towarzystwa Energii Jądrowej (La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN).

Rozmawiano w szczególności o wymianie artykułów między redakcjami PTJ i czasopisma wydawanego przez SFEN - "Revue Générale Nucléaire". Taka forma wzajemnych relacji obu czasopism przewidziana była w umowie o współpracy między SFEN i PTN, podpisanej w siedzibie ICHTJ w listopadzie 2013 roku.

Pani V.Faudon poinformowała redaktora naczelnego PTJ o ważniejszych wydarzeniach w roku 2015, których inicjatorem i organizatorem jest SFEN. Są to: International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (3-6 maja), European Nuclear Young Generation Forum (22-25 lipca), GLOBAL 2015 (20-24września).

To ostatnie spotkanie przeznaczone jest dla ekspertów i menadżerów zajmujących się jądrowym cyklem paliwowym. Na wszystkie wymienione wydarzenia zaproszeni są specjaliści polscy. Szersza informacja na temat wystawy WNE ukaże się w numerze 4/2014 PTJ.Prezes IBT gościem ZG PTN
Data dodania: poniedziałek, 13 października 2014, autor: PTN

W dniach 6-7 października w Warszawie przebywał dyrektor IBP Corporation Seiichi Nobuhara. IBP została akredytowana przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) w celu przeprowadzenia badań nad strategią energetyczną i wyzwaniami stojącymi w tym zakresie przed krajami takimi, jak: Polska, Czechy, Niemcy oraz Wielka Brytania.Dyrektor Seiichi Nobuhara spotkał się między innymi z członkami Zarządu Głównego PTN. Poinformował on, że bazując na dużym doświadczeniu i akademickich sieciach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Korei Południowej i Japonii jego firma zajmuje się promocją amerykańskich, japońskich i koreańskich firm, w celu wsparcie wsparcia ich wejścia na nowe rynki, oraz zawiązania strategicznych sojuszy.

Jako kluczowy doradca i konsultant dyrektor Semici Buchara pracuje dla METI ponad dwadzieścia lat w różnych sektorach przemysłu, w tym w energetyce jądrowej, ropie, gazie, surowcach mineralnych, innowacyjnych technologiach itd. Jako członek różnych grup badawczych utworzonych przez METI, Semici Buchara zajmuje się zabezpieczeniem wsparcia dla stymulowania procesów innowacyjnych oraz promocji niektórych gałęzi przemysłu.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne w ramach swoich kompetencji zgłosiło gotowość do współpracy we wszystkich dziedzinach dotyczących szeroko pojętej atomistyki. Wspomniano, że PTN od lat utrzymuje kontakty z japońskim środowiskiem nukleoników. świadectwem tego jest nadanie dr Sueo Machi tytułu honorowego członka PTN.Relacja z konferencji NUTECH 2014
Data dodania: piątek, 10 października 2014, autor: PTN

Sukcesem zakończyła się międzynarodowa konferencja NUTECH - 2014 (RECENT DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF NUCLEAR TECHNOLOGIES), która odbyła się w dniach 21-24 września w Warszawie.Konferencję zorganizował Instytut Chemii i Techniki Jądrowej przy znaczącym współudziale Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Honorowy patronat konferencji objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Pan Janusz Włodarski, Pani Hanna Trojanowska (PGE), Herve Bernard (CEA), Dominique Miniere (SFEN) oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Spotkanie kontynuuje organizowane wcześniej, co trzy lata krajowe sympozja naukowe z cyklu "Zastosowania technik jądrowych w przemyśle, medycynie, ochronie środowiska i rolnictwie". Pierwszą konferencję o randze międzynarodowej zorganizowano w Białowieży, następną w Krakowie. Konferencja w zamierzeniu organizatorów miała wypełnić lukę, jaka powstała w światowej tematyce dotyczącej zastosowań technik jądrowych po zaprzestaniu organizacji spotkań w Lipsku (w dawnym NRD). W Warszawie w szerokim gronie specjalistów z różnych dziedzin atomistyki prezentowano tematy z zakresu wykorzystania energii jądrowej m.in. w kontekście polskich planów w dziedzinie energetyki. Spotkanie to pozwoliło na tle światowych osiągnięć ocenić możliwości krajowego przemysłu w różnych dziedzinach zastosowań technik nuklearnych.

Celem konferencji było stworzenie uczestnikom okazji do przedstawienia wyników prac badawczych w szczególności zaprezentowania kierunków i trendów w dziedzinie zastosowań technik nuklearnych. Spośród licznych już obecnie zastosowań technik jądrowych w programie naukowym konferencji znalazły się: Procesy radiacyjne, Radiacyjne technologie w ochronie środowiska, Technika nuklearna w służbie zdrowia i biologii, Jądrowe techniki analityczne, Ochrona radiologiczna, Nukleoniczne systemy kontroli, Tomografia przemysłowa, Zastosowania radioznaczników, Odpady promieniotwórcze, Kontrola jakości w technikach nuklearnych, Radiacyjna modyfikacja polimerów, Technologie radiacyjne, Identyfikacja i konserwacja obiektów o znaczeniu historycznym.

W konferencji NUETECH2014 wzięło udział 130 uczestników, w tym goście z Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Francji, Litwy, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Brazylii, Bangladeszu, Japonii, Chin i Korei Południowej. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało 48 prezentacji ustnych, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 66 posterów. Trzeci dzień konferencji wypełniła sesja zorganizowana wspólnie z Politechniką Warszawską w ramach International Nuclear Energy Congress. Była ona w całości poświęcona przyszłości energetyki jądrowej w Polsce: zagadnieniom bezpieczeństwa, aspektom inżynierskim obiektów jądrowych, programom badawczym i kształceniu kadr. Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji (nutech2014.com), na której można pobrać książkę abstraktów i fotografie z sesji naukowych i towarzyszących imprez. Wybrane prace zostaną opublikowane w Nukleonice. Następna konferencja odbędzie się w Krakowie w roku 2017.Nagrody PTN za lata 2013/2014
Data dodania: piątek, 10 października 2014, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.) obronione w latach 2013/2014.O przyznaniu nagród zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski, prof. dr hab. Jan Składzień oraz dr Nikołaj Uzunow. Kapituła w swojej ocenie wzięła pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody były oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych. Partnerem konkursu podobnie jak w roku poprzednim było PGE EJ 1 sp. z. o.o.

W kategorii prace doktorskie, pierwszą nagrodę przyznano dr Marcie Walo (Rola segmentów giętkich w radiacyjnej modyfikacji poli(estrouretanów)). Promotorem pracy była dr hab. inż. Grażyna Przybytniak, prof. nadzw. IChTJ. Dugą nagrodę otrzymał dr Marcin Brykała (Synteza ziaren ditlenku uranu dotowanych wybranymi pierwiastkami przy zastosowaniu kompleksowej metody zol-żel (csgp)). Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski a opiekunem naukowym dr Andrzej Deptuła. Trzecią nagrodę otrzymał dr Rafał Kocia (p-terfenyl, jako sonda pierwotnych procesów radiacyjno-chemicznych w wybranej cieczy jonowej). Promotorem tej pracy był dr hab. Jan Grodkowski, prof. nadzw. IChTJ.

W kategorii prace magisterskie nagrodę I stopnia otrzymał mgr inż. Michał Gatkowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej (Development of a measurement and recinstruction system for determining the phase distribution in a two-phase flow vertical tube using Electrical Impedance). Promotorem pracy był dr inż. Grzegorz Niwiński.

Przyznano dwie drugie nagrody: mgr inż. Aleksandrze Luks, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej (Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w detektorach do pomiaru generacji ciepła gamma w reaktorach jądrowych - promotor pracy dr Nikołaj Uzunow, oraz mgr inż. Ewie Nalichowskiej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Ochrona radiologiczna w elektrowni jądrowej - promotor pracy dr inż. Renata Kopeć).

Trzecią nagrodę otrzymała mgr inż. Magdalena Grochowska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Kalibracja spektrometru całego ciała za pomocą fantomu o zmiennej geometrii). Opiekunem pracy była dr inż. Renata Kierepko. Specjalne wyróżnienie przyznano również mgr inż. Jakubowi Gorzałczyńskiemu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (Inżynieryjne procesy uzysku uranu z surowców ubogich). Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski.

Pierwszą nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano mgr Monice Piersie z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (Mapowanie promieniowania gamma wokół akceleratora "LECH" w czasie pomiaru). Praca wykonana została pod kierunkiem prof. Henryka Macha Zakład Fizyki Jądrowej NCBJ, oraz dr Agnieszki Korgul Zakład Fizyki Jądrowej UW.

Nagrody wręczono, jak zwykle, w trakcie inauguracji roku akademickiego na polskich uczelniach. Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, grawerowane w metalu i oprawione w drewnie dyplomy wręczali dr Zbigniew Zimek, wice Prezes PTN oraz Jacek Cichosz Prezes PGE Energia Jądrowa 1. Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie nagrody wręczył Sekretarz Generalny PTN dr inż. Wojciech Głuszewski. Wyróżnienie specjalne Prezes PTN prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska - Kołtuniewicz wręczyła na posiedzeniu Zarządu Głównego PTN. Nagrody za najlepsze prace doktorskie zostaną wręczone w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Nagroda na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostanie przekazana laureatce w listopadzie w czasie obchodów święta tej uczelni.

Dzięki wsparciu PGE Energia Jądrowa w tym roku podobnie jak w poprzednim przyznano nagrody w kwocie 17 500 zł. Laureatom nagród oraz promotorom serdecznie gratulujemy.Konferencja NUTECH 2014
Data dodania: poniedziałek, 16 czerwca 2014, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji "International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies", NUTECH2014 (www.nutech2014.com), która odbędzie się w Warszawie dniach 21-24 września 2014 r.Konferencja jest kontynuacją wcześniej organizowanych krajowych sympozjów naukowych odbywających się od roku 1960, poświęconych zastosowaniom technik jądrowych w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Od roku 2008 uzyskała status międzynarodowy i stała się ważnym forum wymiany myśli na temat przyszłości technologii jądrowych i zastosowań technik jądrowych. Konferencja organizowana jest od lat wspólnym wysiłkiem dwóch instytucji: Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, przy znaczącym wsparciu innych organizacji, w tym PTN. Tematyka tegorocznej konferencji obejmie, m.in. technologie radiacyjne w badaniach środowiska i nauce o ziemi, przemysłowe zastosowania technologii jądrowych, ochronę radiologiczną i dozymetrię, metody jądrowe w ochronie zdrowia i radiobiologii, jądrowe techniki analityczne, systemy pomiarowe promieniowania jonizującego, akwizycję i przetwarzanie danych, a także techniki jądrowe ochrony zabytków i dziedzictwa kulturalnego. Tak jak w poprzednich latach, wśród wiodących tematów konferencji znajdą się zagadnienia współczesnej energetyki jądrowej i gospodarki odpadami promieniotwórczymi.

W tym roku NUTECH2014 postawił na wzmocnienie tematyki energetycznej poprzez zintegrowanie z 3rd Nuclear Congress organizowanym od kilku lat przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Połączenie obu wydarzeń da możliwość szczegółowej a zarazem znacznie szerszej dyskusji na temat rozwoju polskiej energetyki jądrowej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, międzynarodowych ekspertów jak również przedstawicieli krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw oraz instytutów zaangażowanych w prace nad zatwierdzonym przez rząd polskim programem jądrowym.

Patronat Honorowy konferencji objęli Prezydent Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz; Wicepremier - Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński; Pani Hanna Trojanowska wieloletni Pełnomocnik Rządu ds. PPEJ; Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Pan Janusz Włodarski oraz Dr Herve Bernard - wiceprzewodniczący Francuskiego Komisariatu Energii Atomowej i Energii Odnawialnych (CEA). Konferencja uzyskała również wsparcie i patronat Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Więcej na stronie konferencji http://nutech2014.com/ oraz http://inec2014.pl/Wnioski z XIII Zjazdu PTN
Data dodania: poniedziałek, 16 czerwca 2014, autor: PTN

Wnioski merytoryczne kierowane do Zarządu Głównego
 1. Należy ustanowić dyplom za wieloletnią działalność w Polskim Towarzystwie Nukleonicznym,
 2. Ustanowić medal pamiątkowy przyznawany przez Walny Zjazd na wiosek Zarządu Głównego,
 3. Rozważyć możliwości wstąpienia PTN do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i korzyści płynące z wstąpienia (decyzję pozostawia się Zarządowi Głównemu),
 4. Podjąć wspólnie z SEP starania powrotu do organizowania regularnych konferencji naukowo-technicznych na temat energetyki jądrowej (wzorem konferencji organizowanych w latach 90-tych ubiegłego wieku wspólnie z SEP i własnych konferencji organizowanych pod hasłem "Mądralin").

Propozycje dotyczące energetyki jądrowej:
 1. Zintensyfikować działania, aby wdrażanie PPEJ prowadzone było się bez opóźnień. Zdaniem uczestników Zjazdu, działania władz w zakresie energetyki jądrowej są zbyt pasywne,
 2. Wspierać starania środowiska o to, aby NCBiR zorganizował nowy lub zapewnił kontynuację projektu "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej",
 3. Wspierać polskie firmy gotowe do włączenia się w budowę energetyki jądrowej,
 4. Kontynuować wsparcie działań w zakresie badania możliwości przystosowania pracy elektrowni jądrowej w kogeneracji,
 5. Rozważyć możliwość współorganizowania konferencji nt. systemu zapewnienia jakości przy projektowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni jadrowej.

Wnioski organizacyjne kierowane do Zarządu Głównego:
 1. Należy przeprowadzić rzetelną weryfikacje członków Towarzystwa,
 2. Powrócić do idei zorganizowania oddziałów terenowych (gdzie lokalni działacze wykazują aktywność) i wspierać ich w zakresie prowadzonej działalności,
 3. Poczynić starania dla szerszego propagowania działalności PTN w środkach masowego przekazu,
 4. Uaktualnić informacje o PTN na stronie internetowej (ptn.nuclear.pl).

Uczestnicy Zjazdu dziękują Dyrekcji Instytutu Chemii i Techniki i Jądrowej za życzliwość i gościnność udzielaną Towarzystwu w jego działalności, a w tym możliwość zorganizowania obecnego Zjazdu.

Komisja Wnioskowa XIII Zjazdu PTN
Dr Andrzej Mikulski
Dr Zbigniew Zimek

Prezes PTN
Prof. Grażyna ZakrzewskaXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Data dodania: środa, 11 czerwca 2014, autor: PTN

Minęły kolejne trzy lata działalności Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i zgodnie ze statutem Zarząd Główny zwołał Walne Zebranie Członków PTN. Zjazd odbył się 8 maja 2014 r. tym razem w niedawno wyremontowanej sali seminaryjnej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Warto dodać, że w IChTJ dzięki uprzejmości dyrekcji instytutu znajduje się siedziba towarzystwa.


dr Zbigniew Zimek i prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska - Kołtuniewicz, fot. PTN

Zjazd odbył się według sprawdzonego w poprzednich latach i zatwierdzonego przez zgromadzonych programu. Obszerne sprawozdanie z działalności PTN za ostatnie trzy lata opublikowano wcześniej w kwartalniku Postępy Techniki jądrowej i Biuletynie Nukleonicznym PTN. Dotychczasowy prezes Zbigniew Zimek wymienił więc jedynie najważniejsze dokonania organizacji, podsumowując jednocześnie 6-letni okres, kiedy pełnił funkcję prezesa PTN. Zakończył swoją misję, gdyż zgodnie ze statutem po dwóch kadencjach należy wybrać nowego prezesa. W powszechnej opinii bardzo dobrze sprawdził się na tym stanowisku ugruntowując opiniotwórczą funkcję PTN w środowisku związanym z energetyką.

Towarzystwo było postrzegane, jako niezależna, interdyscyplinarna organizacja działająca na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej w rożnych dziedzinach gospodarki, medycyny, rolnictwa, ochrony środowiska, kosmonautyki i nauki ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. Zgromadzeni wysłuchali również sprawozdań: sekcji Energetyki Jądrowej, sekcji Zastosowań Technik Jądrowych, Komitetu Publikacji, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zbigniew Zimek w imieniu ustępującego Zarządu Głównego zgłosił propozycje nadania tytułów honorowych Członków PTN: prof. Piotrowi Zaleskiemu i prof. Stefanowi Chwaszczewskiemu. Laudacje na ich cześć wygłosili: Zbigniew Zimek i Stanisław Latek redaktor naczelny Postępów Techniki Jądrowej. Wniosek przyjęto przez aklamację.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTN. Obyła się również dyskusja programowa.

Na koniec odbyły się wybory nowych władz organizacji:
Prezesem zgodnie z oczekiwaniem została prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska - Kołtuniewicz.
Członkami ZG wybrano: mgr Marcina Brykałę, prof. dr hab. Andrzeja G. Chmielewskiego, prezesa PGE EJ 1 Jacka Cichosza, dr Wiesława Gorączko, dr Tomasza Jackowskiego, dr Andrzeja Mikulskiego, dr Marka Rabińskiego, prof. dr hab. Andrzeja Reńskiego, dr Krzysztofa Rzymkowskiego, dr Bożenę Sartowską, prof. dr hab. Jana Składzienia, dr Nikołaja Uzunowa i dr Zbigniewa Zimka.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Jacek Baurski, dr Adam Hryczuk i dr Stanisław Latek.
W Sądzie Koleżeńskim ponownie zasiedli: prof. dr hab. Marek Jeżabek, prof. dr hab.Jerzy Niewodniczański i prof. dr. hab. Grzegorz Wrochna.

Nowo wybrana prezes PTN zaprosiła wszystkich na konferencję naukową "Nukleonika na początku XXI wieku", która odbyła się następnego dnia. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Olgun Gűven z Chemistry Department, Hacettepe University, Ankara, Turkey, wieloletni pracownik Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wykładowca na uczelniach w Turcji i Stanach Zjednoczonych. Mówił na temat współczesnych możliwości wykorzystania radiacyjnej modyfikacji tworzyw polimerowych w szczególności w energetyce jądrowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona Programowi Polskiej Energetyki Jądrowej. Obszerne referaty wygłosili: wiceprezes Maciej Jurkowski, Państwowa Agencja Atomistyki, dyrektor Zbigniew Kubacki, Ministerstwo Gospodarki, mgr inż. Roman Ruszczyński, główny specjalista w Biurze Przygotowania Inwestycji, PGE EJ 1 sp. z o.o.

Omówiono aktualny stan projektu oraz kolejne etapy jego realizacji. Ze szczególnym uznaniem przyjęto wystąpienie przedstawiciela głównego inwestora PGE EJ 1, który wyjaśnił szczegóły ostatnich działań spółki mające doprowadzić do wyboru lokalizacji i inżyniera projektu. Bardzo burzliwy przebieg miała dyskusja, w której zwracano uwagę na potrzebę lepszej promocji programu w szczególności wśród młodzieży akademickiej. Zwracano też uwagę, że zbyt mało jest pozytywnych sygnałów na temat EJ, co często zniechęca młodzież do podejmowania studiów na związanych z nią kierunkach.

W ostatniej części konferencji bardzo interesujące wykłady wygłosili przedstawiciele towarzystw związanych z nukleoniką:
 • dr Zbigniew Zimek, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Układy kontroli i usuwania wodoru z obszaru obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego,
 • dr Krzysztof Rzymkowski, SEREN, Trendy w światowej energetyce jądrowej,
 • dr Sylwester Sommer, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, Radiobiologia: dozymetria biologiczna w służbie energetyki jądrowej.
Przedyskutowano rolę organizacji pozarządowych w realizacji programu EJ. Na koniec jeszcze raz odczytano wnioski ze Zjazdu PTN zachęcając do zgłaszania w ciągu tygodnia uwag i uzupełnień. ZG PTN po konsultacjach zdecyduje o sposobie upowszechnienia dokumentu. Warto dodać, że oba wydarzenia wsparła finansowo EDF Polska S.A.Wyniki Konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Data dodania: poniedziałek, 7 października 2013, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjacie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.). W konkursie wzięły udział prace zrealizowane w polskich uczelniach i instytutach badawczych w latach 2012 - 2013.

O przyznaniu nagród zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ (koordynator), Prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o. Aleksander Grad, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow. Kapituła w swojej ocenie wzięła pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Po zapoznaniu się z oceną merytoryczną prac konkursowych przygotowaną przez niezależnych recenzentów, Komisja dokonała rozstrzygnięcia konkursu. Uzgodnienia poprzedziła dyskusja, po której podjęto jednomyślnie decyzję w sprawie przyznania nagród i wyróżnień następującym pracom:

W kategorii prac doktorskich przyznano jedną nagrodę I stopnia za pracę:
Nowe znaczniki promieniotwórcze fazy ciekłej i stałej do zastosowań w badaniach procesów membranowych
Autor: dr Agnieszka Miśkiewicz, IChTJ
Promotor pracy: dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ

W kategorii prac magisterskich przyznano nagrodę I stopnia za pracę:
Obliczenia neutronowo-fizyczne zmodyfikowanego rdzenia reaktora prędkiego BN-600 z dodatkiem aktynowców mniejszościowych
Autor: mgr inż. Piotr Darnowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Promotor pracy: dr inż. Nikołaj Uzunow

Komisja postanowiła przyznać 3 Narody II stopnia ex aequo pracom:
Niezawodność elementów elektrowni jądrowych
Autor: mgr inż. Aleksandra Figaj, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska
Promotor pracy: dr inż. Krzysztof Sroka

Modelowanie elektrowni jądrowej w warunkach awarii utraty chłodziwa przy wykorzystaniu wybranych metod analitycznych oraz kodów obliczeniowych
Autor: mgr inż. Sebastian Gurgacz, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Promotor pracy: Prof. dr hab. Inż. Janusz Lewandowski

Modelowanie detektorów z moderatorami do dozymetrii promieniowania neutronowego
Autor: mgr inż. Maciej Maciak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW
Promotor pracy: Dr inż. Piotr Tulik

oraz 2 wyróżnienia za prace:
Badanie jądrowych parametrów eksploatacyjnych reaktora EPR
Autor: mgr inż. Eleonora Klara Grodzicka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Promotor pracy: dr inż. Nikołaj Uzunow

Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej w północnej części województwa pomorskiego
Autor: mgr Katarzyna Kupska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Promotor pracy: prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski

W kategorii prac licencjackich przyznano jedną nagrodę I stopnia za pracę:
Stanowisko do napromieniania probówek z odpowiednikami materiału biologicznego
Autor: Sandra Lepak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW
Promotor pracy: dr inż. Piotr Tulik

Partnerem konkursu i sponsorem nagród pieniężnych była PGE EJ 1 Sp. z o.o. Nagrody wręczono w trakcie uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014.Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Data dodania: poniedziałek, 17 czerwca 2013, autor: PTN

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.).

Pragniemy podkreślić, że do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2013/2014.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 sierpnia 2013 roku zgłoszenia w postaci:
 1. streszczenia pracy,
 2. opinii opiekuna naukowego,
 3. oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
 4. 1 egzemplarza pracy
W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2012 i 2013.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ (koordynator), Prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o. Aleksander Grad, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

Kapituła w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, tel. +48 225 041 288, +48 225 041 384, fax. +48 225 041 313 
[Strona główna] [Aktualności] [Historia] [Struktura] [Władze] [Statut] [Publikacje] [ENS] [Linki]
Projekt i wykonanie: WILD Paweł Żbikowski, Hosting: Portal nuclear.pl